Local Organizing Committee
 Conference Chairs
 
 
Xingjiang Zhou
Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
 
 

 
Zhongxian Zhao
Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
 
 
 Program Committee Chairs
 
 
Fuchun Zhang
Kavli Institute of Theoretical Sciences, UCAS, Beijing, China
 
 
 
Tao Xiang
Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
 
 
 
Xianhui Chen
University of Science and Technology of China, Hefei, China
 
 
 
Nanlin Wang
Peking University, Beijing, China
 
 Members of the Local Organizing Committee
Secretary:  Beiyi Zhu, Lingqian Wang, Yiping Liu and Dongning Zheng
Treasurer: Yuan Huang, Kui Jin, Guoqiang Li and Xueqiang Zhang
Communication: Jie Yang, Shuai Zhang and Lei Shan
Webmaster: Shuai Zhang, Huiqian Luo and Yirong Jin
Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
Important Dates
CONFERENCE DATE:
Aug. 19-24, 2018

ABSTRACT SUBMISSION & REGISTRATION OPEN:

Jan. 1, 2018

Prize  Nomination Deadline:
Apr. 29, 2018

John Bardeen Prize Deadline:
May 22, 2018

Standard Registration Deadline:
Aug. 3, 2018

Conference Poster to Download